Jesteś wForum / Sprawy lokalne / Wniosek o udzielenie absolutorium

Wniosek o udzielenie absolutorium


pawelek - Data publikacji 13.06.2012 12:27 Wniosek o udzielenie absolutorium RSS


Z racji trwającego święta piłkarskiego i ciągłych nadziei na wyjście z grupy Wink pewnie niewiele osób się tym zainteresuje, ale dla formalności wypada poinformować, że jutro tj. 14 czerwca br. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Obrady KR będą poświęcone:

 • omówieniu protokołów z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Dopiewo przez radnych z Komisji Rewizyjnej
 • wysłuchaniu Wójta w odpowiedzi na wnioski pokontrolne
 • zaopiniowaniu wykonania budżetu oraz przyjęciu poprzez głosowanie wniosku w sprawie absolutorium, sformułowanego w sposób jednoznaczny: "wnioskuje się o udzielenie absolutorium" albo "wnioskuje się o nieudzielenie absolutorium".

Opinia komisji o wykonaniu budżetu powinna zawierać krótki opis tego, co radni poddawali badaniu, w jakim zakresie, jakie były ustalenia wynikające z tego badania (brak zarzutów, nie stwierdzono nieprawidłowości albo wskazano nieprawidłowości i sformułowano zarzuty pod adresem wójta (zarządu), np. naruszenie dyscypliny budżetowej, naruszenie prawa). Radni mogą w swej ocenie podkreślić, iż badali wykonanie budżetu i rozpatrywali sprawozdanie, kierując się kryteriami: legalności, rzetelności, gospodarności, celowości oraz że szczególnie zwracali uwagę na to, czy wójt przestrzegał dyscypliny finansów publicznych.

Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium przewodnicząca Rady Gminy Dopiewo przesyła do regionalnej izby obrachunkowej. Chociaż przepisy prawa tego nie wymagają, przyjęło się, że przewodniczący rady przy tej okazji informuje RIO o planowanym terminie sesji absolutoryjnej, co ma istotne znaczenie dla planowania pracy tego organu. RIO ma na wydanie opinii 14 dni, co w praktyce oznacza, że wniosek komisji powinien zostać dostarczony do RIO nie później niż 15 czerwca.

Opinia RIO nie jest wiążąca dla radnych i w zasadzie jest etapem wstępnej kontroli organu nadzorczego, który ostatecznie będzie badał uchwałę absolutoryjną w trybie nadzoru. Ustawodawca, wprowadzając element opiniowania wniosku absolutoryjnego przez RIO, miał na celu zobiektywizowanie procedury absolutoryjnej, bowiem jej konsekwencją może być np. odwołanie wójta.

Więcej informacji o dalszej procedurze przedstawię po jutrzejszej komisji i w momencie, gdy znana będzie data sesji absolutoryjnej (nie później niż do końca czerwca br.).

PS. Warto odnotować, że o dacie jutrzejszej komisji dowiedziałem się od przewodniczącej RG gdyż - zgodnie ze złymi tradycjami w UG Dopiewo - do dnia 13 czerwca br. godz. 13:28 stosownej informacji w BIP nikt nie zamieścił.

Data wydarzenia: 
14/06/2012 - 10:00

Tym razem reakcja wręcz błyskawiczna Wink
http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=5793

Rada Gminy informuje, że w miesiącu czerwcu 2012 roku ustalono następujące terminy posiedzeń Komisji Rady.

Posiedzenia Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie.

Terminy posiedzeń Komisji:

 • Komisja Rolnictwa 11 czerwca Godz. 14:00
 • Komisja Oświaty 12 czerwca Godz. 13:00
 • Komisja Budżetu 13 czerwca Godz. 14:00
 • Komisja Rewizyjna 14 czerwca Godz. 10:00

Planowany termin sesji:
Sesja Rady Gminy Dopiewo planowana jest w dniu 25 czerwca 2012 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie ul. Polna 1.

Warto zauważyć, iż nie ma pewności czy sesja w dniu 25.06 będzie sesją absolutoryjną ze względu na niewiadomy czas na odpowiedź (max 14 dni) z RIO na wniosek komisji.

Słowem można powiedziec,że chodzi o to czy Pani Zosia wyjdzie
z grupy.Taka dopiewska odmiana Euro 2012-myślę,że porównanie
jest adekwatne,ze względu na dużą skłonnośc Pani Wójt do
podróżowania po Europie,zwłaszcza w okresie wakacyjnym.
W przypadku nieudzielenia absolutorium może zostac Wójtem
na wychodztwie lub attache kulturalnym Gminy Dopiewo.

Portret użytkownika tauruss

Bez wskazania na kandydata, ale uważam, że gmina pod wodzą obecną wójta jest źle zarządzana.Widoczny jest m.in. brak współpracy obecnego wójta z mieszkańcami. Opinie ludzi i ich inicjatywy w ogóle nie są brane pod uwagę. Działania mieszkańców są cały czas hamowane. Nie ma w tej gminie żadnych inwestycji czy pomysłów na jej rozwój. Zauważalna jest za to nieskuteczna działalność wójta i niewielka ściągalność funduszy z zewnątrz. Kwestia zarządzania gminnymi finansami i budżetem też pozostawia wiele do życzenia. Nie tego oczekiwali wyborcy od wójta, którego poparli w wyborach. Czas na Referendum - to przemyślana decyzja, nad którą trzeba się zastanowić. Również już czas rozliczyć radnych z wyborczych obietnic. Utrzymywani są z naszych podatków.

Co się dziwisz, przecież chodziłeś do szkoły - kto wiedział zawsze najlepiej "NAUCZYCIEL"

Tak się tej Pani wydaje, że tylko ona jest wykształcona i wie co najlepsze, a tu same gluty wychodzą, jeszcze trochę i chyba już nikt się nie da nabrać na zdjęcie z czasów gdzie się podziały tamte prywatki i roztropniej będą ludziska glosować.
Tylko kto to będzie wstanie wyprowadzić na prostą po tych rządach. Przynajmniej sobie kobieta zwiedzała Europę za naszą kasę i się znów zaczyna imprezka za imprezką.

Warto pamiętać, że przy głosowaniu uchwały za udzieleniem absolutorium radni biorą pod uwagę stanowisko Komisji Rewizyjnej, opinię RIO oraz co na to wszystko odpowie Wójt - jednakże każdy z tych elementów to jedynie opinia, która może jakoś pomóc podjąć radnym decyzję za lub przeciw lub wstrzymuję się. Istotne jest to, że cały ten cykl zdarzeń dotyczy analizy budżetu za rok poprzedni. Zatem takie kwestie jak np. brak studium po 1,5 roku rządzenia albo próba uszczęśliwiania sponsorów z czasu kampanii, teoretycznie nie mają tu znaczenia.

Osobiście nadal twierdzę, że uzyskanie bezwzględnej większości "przeciw" przy głosowaniu uchwały za udzielenie absolutorium jest mało prawdopodobne. Mimo to to dobrze, że pewne sprawy ujrzą światło dzienne gdyż pudrowanie nieporadności i braku profesjonalizmu urzędników z Dopiewa z panią Dobrowolską na czele osiąga już punkt krytyczny.

Radni głosują wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez RIO i na tej podstawie stwierdza się,że został przyjęta uchwała o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium.
Głosowany jest wniosek Komisji.

 1. Omówienie protokołów z kontroli
 2. Zapoznanie członków komisji z zastrzeżeniami wójta do protokołów
 3. Ustosunkowanie się KR do zastrzeżeń wójta
 4. Analiza wykonania budżetu roku 2011 przez wójta
 5. Sporządzenie wniosku do RG i RIO o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Dopiewo z wykonania budżetu za rok 2011

1.
Różnice między kwotami podanymi w sprawozdaniu a rzeczywistym stanem wynikającym z bilansów oraz ksiąg rachunkowych opiewają na kwotę ponad pół miliona złotych.

2.
Uchybienia formalne w sprawozdaniu za rok 2011 w odniesieniu do wymogów ustawowych - nie ma wyjaśnienia w sprawozdaniu dlaczego w trakcie roku obniżono planowane dochody majątkowe o ponad 10 mln zł w trakcie roku. Z uzyskanych wyjaśnień od zastępcy wójta wynika, że 6 mln przeszło z powodu obsunięcia się terminów na rok 2012. Nie potrafił wyjaśnić, co się stało z 4 mln.

3.
Gmina Dopiewo nie stosowała w roku 2011 planu kont wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. Potwierdziła to także kontrola NIK z dnia 12 kwietnia 2012r. Zasady rachunkowości zostały dopiero zaktualizowane 14 marca 2012 r., tj. 19 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów.

4.
Skarbnik w trakcie komtroli przyznał się do manipulowania w planowaniu budżetem, ponieważ wprowadził odsetki karne do planu budżetu, czego czynić mu nie wolno. Odsetki należne Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu były naturalną konsekwencją zwrotu części dofinansowania, a nie planowanego działania. Do dnia zakończenia kontroli zespół nie otrzymał aneksu pomiędzy Gminą a WFOŚiGW potwierdzający zaliczanie VAT-u jako wydatku niekwalifikowanego. Tego rodzaju praktyka w operacjach księgowych poddaje w wątpliwość rzetelność odzwierciedlenia stanu faktycznego w zapisach księgowych Gminy i Urzędu.

Zanotowano także różnicę w wyliczeniu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011r. w sprawozdaniu a z uwzględnieniem zadłużenia na 31.12.2010r.

1. zadłużenie 31.12.2010 sprawozdanie 2010
17 027 472,50

2. kwota zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW
3 883 165,00

3. kwota z emisji obligacji
15 900 000,00

4. kwota spłaconych kredytów ze sprawozdania
4 062 454,00

5. zadłużenie 31.12.2011 z wyliczenia 1+2+3-4
32 748 183,50

zadłużenie 31.12.2011 ze sprawozdania
32 321 951,00

Różnica
-426 232,50

W wyniku tych niewyjaśnionych korekt wskaźnik zadłużenia Gminy na 31.12.2011 niebezpiecznie zwiększył się do 57,98%. A gdyby przyjąć zadłużenie z powyższych wyliczeń wskaźnik zadłużenia wynosi 58,04%.

5.
Porównanie przedstawionych przez wójta sprawozdań z realizacji inwestycji za I półrocze 2011 oraz za rok 2011, wskazuje iż niektóre inwestycje, które w sprawozdaniu półrocznym miały status: „trakcie realizacji” zostały całkowicie zdjęte na koniec roku uchwałą Rady Gminy na wniosek wójta. Rozumieć należy, iż zadanie takie nie zostało rozpoczęte, gdyż w przeciwnym razie środki niewykorzystane na realizację zadania w roku budżetowym mogłyby być przesunięte w formie wydatków niewygasających na kolejny rok budżetowy.

6.
Podczas kontroli stwierdzono, że suma kwot faktycznie wydatkowanych na zadania inwestycyjne różni się od wykazywanych w uchwale budżetowej. Podczas analizy dokumentów stwierdzono, że stosowana jest praktyka księgowania kwot wydatków majątkowych, które przekraczają kwotę środków zabezpieczonych w budżecie na dane zadanie inwestycyjne, na konta wydatków bieżących.

7.
Większość skontrolowanych faktur była płacona przed terminem płatności. Płacenie faktur przed terminem jest to przejaw niegospodarności, który skutkuje zmniejszeniem dochodów odsetkowych. 

8.
Przy porównaniu wydatków w roku 2011 do roku 2010 odnotowano niepokojący wzrost wydatków w wielu pozycjach nawet do 800 % przy minimalnym wzroście dochodów Gminy – brak wprowadzenia zasad oszczędnego wydawania środków na funkcjonowanie Urzędu. Wzrost na wygrodzenia przełożył się też na wzrost kwot w budżecie roku 2012.

Czy dobrze odczytuję że w ciągu roku rządów ZD zadłużenie naszej gminy wzrosło dwukrotnie?
Jeżeli tak to trzeba wezwać prokuratora. Ta baba nie ma pojęcia o zarządzaniu finansami publicznymi!!!

Po długaśnym przedstawieniu protokołów oraz wyjaśnień wójta trwa dyskusja pomiędzy radnymi z komisji a pracownikami UG w osobie skarbnika i głównej księgowej. Pani wójt nie dotarła z braku czasu.

Zobaczymy jaki wniosek zostanie sformułowany przez komisję i jaki będzie wynik głosowania.

Zarzuty wyglądają poważnie ale obawiam się,że miał już miejsce
polityczny deal.Wcześniej miało miejsce głosowanie otwierające
Dobrowolskiej drogę do niekontrolowanego wzrostu działania
urzędu i "umowa społeczna"między Panią Wójt a częścią opozycji,mogła objąc i absolutorium.Skarbnik jaki jest każdy widzi ale Wójt jak Smuda nie wprowadza zmian tylko zatrudnia mu kogoś do zmiany pieluch.
Główna Księgowa ma byc podobno super ale jakoś nie może uchronic
UG od popełniania błędu za błędem.Niedawno gdzieś czytałem
,że zaszła w ciążę,więc Skarbnikowi potrzebna będzie nowa niania.W ten sposób każde stanowisko w urzędzie będzie zdublowane a koszty będą rosły w nieskończonośc.Tak na
marginesie-skoro Główna majstruje przy budżecie to czy nie
powinno byc opublikowane jej oświadczenie majątkowe?
Moje wątpliwości czy jest to osoba pełniąca funkcję członka
zarządu BC Logistics nie zostały rozwiane.

Jezeli chodzi o główną księgową to nie pełni ona w BC Logistics żadnych funkcji.
Przeglądałem akta BC Logistics w sądzie. Osoba o tym nazwisku złożyła 18.06.2009 roku w sądzie wniosek o wykreślenie jej z tej spółki.
Spółka zajmuje się transportem międzynarodowym i spedycją.

Obrad komisji nie udało się dzisiaj doprowadzić do końca. Wznowienie jutro o 10:00 Wink

Obrady trwają dalej... Tym razem zagadka dla tych, którzy dotarli aż tutaj Wink

Jakie stowarzyszenie ubiegające się w 2011 r. po dotację gminną m.in. na bardzo kulturalny koncert składa oświadczenie o braku zaległości podatkowej, podczas gdy niewidoczne w BIP ogłoszenie mówi o umarzeniu zaległości z 2011 r. w postaci niezapłaconego przez to stowarzyszenie podatku od środków transportowych?

A wiadomo, co było podstawą umorzenia podatków i ile tego było?

czyżby Promyk lub Prakseda?

Odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w tym ogłoszeniu.

Ciąg dalszy w związku z absolutorium: Komisje wspólne w czerwcu 2012. Wniosek z KR zostanie przedstawiony na komisji wspólnej, czego efektem powinno być sformułowanie uchwały absolutoryjnej i podjęcie głosowania tejże uchwały na sesji RG przed końcem czerwca br.

14.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowania środków dofinansowania kosztów bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dopiewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej z siedzibą w Dopiewie. (Starosta J. Grabkowski, KO)

http://www.bip.powiat.poznan.pl/148,posiedzenia.html

Organ oddalony znacznie od Dopiewa dostrzega problem.UG Dopiewo wobec podmiotu(Prakseda),który narusza dyscyplinę finansów umarza należności i uważa,że problemu nie ma.Jeśli zabraknie publicznych pieniędzy to się zwoła Nadzwyczajną Sesję i się dodrukuje.
Inny przykład: NIK przeprowadza kontrolę w OPS i stwierdza:

NIK negatywnie ocenia wydawanie przez Panią Dyrektor decyzji w zakresie ulg w spłacie naleŜności
budŜetowych, pomimo braku stosownego upowaŜnienia Wójta Gminy w tym zakresie

Każdy rozsądny szef wyciągnąłby konsekwencje służbowe.Co
robi Dobrowolska:

W trakcie kontroli NIK, w dniu 6 marca 2012 r. Wójt Gminy wydała zarządzenie, na podstawie którego Dyrektora Ośrodka została upowaŜniona do udzielania ulg.
2 j.

Każdemu wolno się kompromitowac ale lepiej żeby to robiła jako
osoba prywatna.
To wszystko kontynuacja polityki "zamiatania pod dywan" mającej w Dopiewie swoje tradycje-za czasów AS-a też tak było.
Nieocenionym sojusznikiem Wójt Dobrowolskiej w tego typu
działalności był Galwanizer na czele Komisji Rewizyjnej.Teraz
trudniej ukryc niektóre występki ale służby Pani Wójt pracują
nad przywróceniem poprzedniego stanu.

a co oznacza frazes "ważny interes podatnika"?

sądzę, że każdy ma ważny interes własny płacąc podatki!?!?!?

Rada powinna załączyc do RIO wystąpienie pokontrolne NIK,ponieważ jest tam mowa o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych.
@helmut
W rozumieniu UG Dopiewo tym ważnym interesem jest pewnie
bycie w przeszłości Radną z Dopiewca.

Być sąsiadką Pani Wójt oznacza "ważny interes podatnika".

Co do wniosku Komisji - nie przejdzie na sesji, ponieważ dziś po komisji była narada w gabinecie Miłościwie panującej i naradzano się jakie "bonusy" zaproponować 4 brakującym głosom. Są to radni zarówno z Dopiewa jak i Skórzewa.
Wynik już w poniedziałek Smile

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych komisja rewizyjna Rady Gminy Dopiewo na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2012 r. (w składzie pełnym) oraz w dniu 15 czerwca 2012r. po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonej kontroli w zakresie badania Sprawozdania Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu za rok 2011, "Kontroli przyznania i rozliczenia dotacji dla organizacji NGO za rok 2011" oraz kontroli NIK, wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy Dopiewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011r opinię negatywną.

Uzasadnienie wniosku o nieudzielenie absolutorium zawiera 17 stron. Kluczowa będzie opinia RIO. Tak jak pisałem, izba ma na to maksymalnie 14 dni.

Postaram się wkrótce dokładniej przedstawić wnioski komisji. CDN.

A znajdziemy to w BIP??

Decyzja Wójt nie zamieszczać w BIP, bo jej radna miała pomrocznosc jasną i nie skumała co podpisała. Dziś składała oświadczenie o pomrocznosci jasnej.
Apeluję do Konarzewian!!! Za dwa lata zastanowcie się kogo wybieracie na radnych Smile

Urzędas uprzedził mój wpis.Filo-Zofia wybrała drogę Laty a nie
Smudy.Radni dostaną teraz propozycje:może warunki zabudowy a
może zatrudnic kogoś z rodziny?Tak wybory mieszkańców Konarzewa
są wyjątkowo nietrafne ale może mają więcej szczęścia w grach
losowych.
@urzędas
Czy mógłbyś rozwinąc w temacie:
http://www.mojedopiewo.pl/forum/sprawy-lokalne/pal...
wątek Galwanizera?

@fox & @urzedas: nawet nie wiecie jakbym chciał abyście się mylili co do tych targów i obiecywania złotych gór radnym w zamian za ten jeden głos poparcia.

U większości radnych i wójt brakuje najważniejszych atrybutów: wiedzy, doświadczenia i szerszego spojrzenia na gminę jako wspólny dom. Później mamy takie a nie inne dyskusje na sesjach i komisjach. Czy kiedykolwiek to się zmieni? Wątpliwe.

Rozumiem, że Radna z Konarzewa, oświadczeniem, że pomyłkowo zagłosowała za wnioskiem negatywnym chce zmienić uchwalę Komisji Rewizyjnej, za namową Wójta Gminy. No tak co się dziwić podpisy na listach obecności, choć radna jest nieobecna, widocznie taka karma. W Konarzewie tylu światłych ludzi, a takich mało rzetelnych wybrali na swoich przedstawicieli. Pani Wójt nie ma prawa zabronić zamieszczać informacji z prac RG czy Komisji RG w BIP, jest to naruszenie, kompetencji ( Wójt nie nadzoruje pracy RG ani Komisji, a więc nie ma wpływu na wytworzone tam dokumenty i ich podawanie do publicznej wiadomości), jest to też naruszenie swobody obywatelskiej w zakresie dostępu do informacji publicznej, bowiem tam gdzie są angażowane środki publiczne, wytwarzana jest również informacja publiczna.
Mam nadzieję, że kontrola z RIO to dopiero znajdzie kwiaty, kwiatki i kwiatuszki. Szkoda tylko tych pracowników którzy chcą dobrze pracować, a nie mogą bo organizacyjnie wszystko leży i kwiczy. Z wpisów na forum wynika, że w UG pracuje ok. 60 urzędników, a przeglądając stronę internetowa to jeszcze jest duża ilość prac za zakresu urzędu wykonywana na umowę zlecenie, czyli zleceniobiorcy wyręczają urzędników nieudaczników, a ty szary podatniku płac za to ze swoich podatków. Jak dobrze się człowiek wczyta w to co się zamieszcza w BIP i „gminnej” gazecie , no informator z redaktorem naczelnym, ze stopniem naukowym doktor, to niektóre zlecenia są wykonywane dwukrotnie, np. takie opracowanie już w gminie jest, a dotyczy azbestu i jest podpisane zlecenie na takie opracowanie. Czyli nie wie lewica co czyni prawica, kompletnych chaos, nikt nad niczym nie panuje, a jak przeczytałem to wystąpienie pokontrolne NIK, to aż mi się włosy na łysinie zjeżyły. Gdyby przyszło oceniać już teraz tą kadencję to napisałbym krótko, że to najgorsza kadencja w okresie samorządu.

Co do występowania zjawiska korupcji politycznej w Dopiewie chyba
nikt nie ma wątpliwości.Uwidoczniło się to podczas prac nad
Studium.Jeżeli RIO będzie miało podobną rekomendację jak KR,a
mimo tego znajdą się Radni głosujący za absolutorium to znaczy
,że są skorumpowani.
Wójt Dobrowolska kupuje przychylnośc na różne sposoby.
Jednym z nich jest organizacja wycieczek i spotkań za publiczne pieniądze.Wsparcia dla Stowarzyszenia "Sami Sobie"udzielała jeszcze będąc sekretarzem tej organizacji.Jednym wycieczki,sąsiadce umorzenie podatku,innemu praca w UG.Dla motłochu haracz w postaci np.darowizn na budowę kanalizacji.
Sama sobie umożliwia wyjazdy zagraniczne np.promuje Gminę Dopiewo w Paryżu co może przynieśc podobny skutek jak promocja wyrobów galwanizerni z Konarzewa w Kenii.
Gmina to takie bezpłatne biuro podróży.
Najbardziej szkodliwym dla gminy Radnym,wedle mojej oceny jest wspominany wcześniej Galwanizer.Ukrywanie przekrętów,kiedy piastował stanowisko Przewodniczącego KR to była jego specjalnośc.Paradoksalnie wśród lokalnej społeczności może uchodzic za darczyńcę:załatwi dotację dla Orkanu,nawet dołoży ze swoich pieniędzy.Nie podejrzewam,ze
względu na jego toporne wypowiedzi,by w młodości nadużywał
lektur ale "Ojca Chrzestnego"przerobił na pewno.

Oj ta, oj ta niektórym przetrawienie, że do bankructwa gminy jest tylko krok zajęło, aż rok.
O właśnie są prawie wakacje, znów służbowym samochodem będą wojaże, ale to nic, ma stanowisko to jej się należy tak uważali niektórzy rok temu, czy teraz zmienią zdanie ? Na samym początku kadencji pisałam, że babcia Zosia to nie ma predyspozycji, ani wiedzy aby zarządzać „Naszą małą ojczyzną” to hasło z kampanii, by nie wspomnieć już o sile rozkwitu, gdyż z poczynań wynika, że ta Pani nie wie co to znaczy. Na temat wyników kontroli NIK nie będę się wypowiadać każdy umie czytać i widzi, że gmina nierządem stoi. Tak teraz wie, jak to jest być kontrolowanym, a na poprzednika sama kontrole ponoć ściągała podpisując się, że w imieniu RG, a radni nic nie wiedzieli, co to za człowiek ? ( wyczytane na forum).
AS gdyby miał taki protokół z kontroli, to za miesiąc cała ekipa byłaby wymieniona i nie byłoby, że bili, ale to był Gość z zasadami.
Mijają kolejne miesiące kadencji, a z obietnic wyborczych nic nie zrealizowane, będzie czas na rozliczenie, ale ta Pani już startować nie będzie bo wszyscy już wiedzą, że to emerytowany nauczyciel, a nie żaden menadżer, nabrała wszystkich i tyle, szkoda, że kosztem nas mieszkańców i wyborców.
Z tego co obserwuję to kończy zadania zaplanowane jeszcze przez poprzednika, a nowych zadań i inicjatyw brak, że szkołę w Dąbrówce trzeba budować było wiadomo już 6 lat temu albo i lepiej.
AS w jednej kadencji, pobudował gimnazjum, oczyszczalnię ścieków , rozbudował oczyszczalnię w Dopiewie, rondo Skórzewo, a teraz co no co ? , 58 % zadłużenia ruina.
Gdzie są te ścieżki rowerowe, chyba jest kolejna koncepcja ha, ha.
Bardzo mało piszę teraz na tym forum, bo jak sami zauważyliście papier jest cierpliwy (fora ).
Pozdrowienia dla stałych obserwatorów tego cyrku z życia naszej Gminy i miłych wakacji

Organizację pozarządowe mogą otrzymac dotację kiedy wyręczają
Gminę w realizacji jej zadań własnych.
Wszystko powinno byc przejrzyste a mieszkańcy powinni byc
poinformowani,jakie to zadania za publiczne pieniądze te
organizacje realizowały.
Urząd opublikował niedawno dokument stanowiący o współpracy
z organizacjami pozarządowymi w roku 2011.
Jest bardzo ogólnikowy i więcej przemilcza niż ujawnia.
Nie dowiemy się z niego co dana organizacja zrobiła.
Mam kilka uwag dotyczących jego rzetelności:
-przy niektórych priorytetach wygląda jakby kwota przeznaczona
na jego realizację była wcześniej ustalona z beneficjentami
np.priorytet D,
-nie podano czy organizację miały wkład własny na realizację
zadania,
-we wzorze umowy dostępnym na BIP nie określono procentowego
udziału dotacji w kosztach zadania

§ 5.
Procentowy udział dotacji w kosztach zadania publicznego
1. Zleceniobiorca(-y) jest/są1) zobowiązany(-ni) zachować procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 2,
w całkowitych kosztach zadania publicznego, o których mowa w § 3 ust. 5.
2. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż:
....................................................

to pole do nadużyc,
-Stowarzyszenie im.Praksedy Lemańskiej-minęło pół roku
od terminu realizacji zadania a Gmina czeka na sprawozdanie
Umowa precyzuje co organ powinien w takim przypadku zrobic.
-brak informacji o zabezpieczeniach umów.
Chciałbym się dowiedziec co zrobiło bliskie sercu Pani
Wójt Stowarzyszenie Sami Swoi.Ze sprawozdania wynika,że
brało udział w realizacji priorytetu D-Kultura,sztuka,ochrona
dóbr kultury i tradycji a)organizacja imprez kulturalnych.
Czy złożyło zgodnie z przepisami weksel na 9 tysięcy-nie wiadomo.Co zorganizowało za te pieniądze-nie wiadomo.
Wiadomo jak na dzień 11 lipca 2011 wyglądał wpis w KRS.

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DOPIEWCA - SAMI SWOI
KRS: 0000357836

Członkowie reprezentacji:
Nazwisko i imię: Funkcja lub stanowisko:
Badyna Halina Maria Prezes
Gawroński Jan Stanisław Wiceprezes
Nowak Bogumiła Władysława Wiceprezes
Wojnowska Maria Skarbnik
Dobrowolska Zofia Sekretarz
Michor Alina Członek Zarządu

W tej sytuacji żaden z członków Komisji nie mógł odmówic finansowania.Patologia.

Fox wszystko się zgadza patologia w wykonaniu babci Zosi może rzeczywiście zwalić z nóg. Ciekawe kto będzie w stanie to posprzątać.

Pawelek, no nie bądź "żyła", wyciągnij tego "asa" z rękawa. Tego "diabełka z pudełka". Chlapnij nam maluczkim kogo widzisz na tronie. Daj nam szansę na jakąś ciekawą dyskusję, bo na razie wieje wszędzie nudą.

Nie mam asa w rękawie Pasterzu więc, tak jak mówisz, na razie ogólna nuda.

A tak by się miło komuś "przeprało" życiorys. Szkoda.

Dobry Pasterzu, trzeba było to zrobić jesienią 2010. Poza tym babranie się w czyimś życiorysie, zaspokaja twoje najniższe instynkty - w stylu jak sam nie mogę, to chociaż obrzuce błotem tego drugiego.
Jakie to polskie i dopiewskie.

Carlosie_ray_norrisie, nie musiałem się babrać w 2010r ponieważ tak ochoczo wy babraliście się w życiorysach kandydatów, że doprawdy obrzydzenie brało. A niektórzy babrzą się do dziś. I to nawet nie jest niczym nadzwyczajnym w dzisiejszym świecie. Panuje wręcz moda na odkopywanie nieboszczyków i sprawdzanie w jakim mundurze zostali pochowani, bądź czy są "w komplecie". To takie typowe i polskie. A ja "maluczki pasterz" chciałbym tylko wiedzieć czy "as z pawelkowego" rękawa skończył jakakolwiek szkołę, czy pełnił jakakolwiek funkcję społeczną, czy nie bije żony, nie obrywa skrzydełek muchom, czy kocha dzieci i bliźnich, czy nie kablował na kolegów. czy jest katolikiem czy też wyznaje kult woodoo lub innego Manitou i wiele wiele innych pytań. I zaręczam Ci zacny Carlosie że nie jestem odosobniony w swych wątpliwościach. My wszystkie 'dobre pasterze i leśne dziadki" dyszymy wręcz żądzą zemsty za 2010. No dalej Panie i Panowie kandydaci, zapraszamy do "tańca". Ubaw będzie po pachy.

Dobry pasterz to taki,który strzyże owce a nie goli.
Pasterzu,jeśli nie jesteś emerytowaną nauczycielką,przedstawicielem Stowarzyszenia Sami Swoi lub
prezesem ZUK Mosina to masz spore szanse.
Pamiętaj żeby nie rozpoczynac urzędowania od robienia wielomilionowych prezentów znajomkom(wiceprezes Stowarzyszenia to żona największego beneficjenta Studium),przy jednoczesnym oszukiwaniu innych i ściągania haraczy w postaci wymuszonych darowizn i twierdzeniu,że pieniądze zostaną przeznaczone na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska,gdyż coś takiego nie istnieje.
http://www.mojedopiewo.pl/forum/sprawy-lokalne/pal...
Ewentualni kandydaci muszą byc przygotowani na to,że ich
życiorysy zostaną prześwietlone między innymi po to by nie
obsadzili całego urzędu byłymi esbekami.
Czekam z niecierpliwością na jakieś dokumenty Komisji Rewizyjnej.Według wzorów umów dostępnych na BIP,powinny byc
one zabezpieczone wekslami.Czy w praktyce interesy Gminy,
Pani Wójt zabezpieczyła tak dobrze jak interesy Don Francesco?
Znając feudalne stosunki panujące w UG,jest mi trudno sobie
wyobrazic by pracownik mógł wymagac np.weksla od jego żony.

Jeszcze raz stanowczo podkreślam i dementuję jakiekolwiek ciągoty do pełnienia samorządowych (i nie tylko) funkcji publicznych. Szkoda zdrowia i kasy. Zarabiam wystarczająco dobrze w moim zawodzie aby łasić się na te marne kilka tysiaków.
Co do reszty Twojego komentarza Panie Foxie to podpisuje się oba rękami i nogami. Tylko że takich ideałów już nie ma. Wyginęli jak dinozaury. Trzeba mieć doprawdy dużo dajmy na to "pomroczności" coby ryzykować codziennie zawał za marna kasę i zbierać "joby" za wszystkie grzechy świata. Stara zasada mówi że zawsze zły pieniądz wypiera dobry. Nie spodziewam się absolutnie niczego dobrego po jakichkolwiek "asach" z rękawa, czy innych zbawcach z fakultetami. Raz już to było. Pewni ludzie wezwali do głosowania na innego kandydata dla dobra Gminy. Teraz ci sami publicznie głoszą że się pomylili. I co , jest gwarancja że się znowu nie pomylą?. Ech, szkoda gadać.

Nawet ślepy by zauważył,że konkursy są ustawiane jak mecze w
Ekstraklasie.W niektórych priorytetach np.D występuje zaskakująca
zbieżnośc kwot przeznaczonych na dotacje z tymi z wniosków.
Jeżeli są pieniądze to wystarczy 1 punkt by dotacja została
przyznana.Skutkuje to tym,że jeśli zbierze się kilka osób
-miłośników wina owocowego z dodatkiem siarki i złożą wniosek
na biesiadę patriotyczną(śpiewanie pieśni)to pieniądze dostaną.
Lewe rachunki ze spożywczaka (nie na alkohol)i dotacja rozliczona.Dostęp do publicznych pieniędzy jest zbyt łatwy.

Ogłoszenia MojeDopiewo.pl | Dopiewo

Komentarze